Sva 3 Yrkesinriktad

Länken till Digiexam som ni MÅSTE ha innan den 6/4!

Den 6/4 är det dags för skriftligt NP. Här kommer viktig information inför den dagen.

Innan du kommer till lektionen måste du ladda ner digiexam som är en digital app som du måste ha för att du ska kunna skriva provet. Du kan starta nedhämtningen av programmet genom att följa installationsinstruktionerna via länken här nedanför:

https://digiexam.zendesk.com/hc/sv/articles/202243121-Kom-ig%C3%A5ng-med-DigiExam

Provet börjar 10.00 i S1056 så du behöver vara plats strax innan. Det kommer att bjudas på nån macka, frukt och festis att dricka under perovet eftersom att det håller på till 14.00. Jag rekommenderar dig dock att också ta med dig någonting eget att äta och dricka eftersom att det inte kommer att bli någon rast emellan. Du ska ha med dig din dator som är laddad och ditt texthäfte med texterna i. Lexikon finns det tillgång till i klassrummet.

Läs alla texter i texthäftet innan provdagen så du inte slösar tid på att läsa texterna för första gången under provdagen.

Få lektionstillfällen kvar i kursen innan studenten!

Vi har väldigt få lektionstillfällen kvar i kursen eftersom att många datum går bort. Det betyder att ni verkligen behöver vara närvarande och se till att ta igen det ni ligger efter med innan det är försent.

Följande lektioner finns kvar:

30/3 + 31/3 Förberedelser inför skriftligt NP

6/4 klockan 10-00-14.00 Skriver ni skriftligt NP!

PÅSKLOV!

20/4 + 21/4 Förberedelser inför muntligt NP

27/4 Förberedelser inför muntligt NP

3/5 Ni håller muntligt NP!

5/5 Arbete med den sista examinationsuppgiften i kursen.

11/5 + 12/5 Arbete med den sista examinationsuppgiften i kursen.

18/5 + 19/5 Arbete med den sista examinationsuppgiften i kursen.

25/5 + 26/5 Uppsamlingslektioner för alla som har F-varning!

1/6 Uppsamlingslektion för alla som har F-varning!

2/6 STUDENTEN!

Examinationsuppgift 4 Litteraturanalys

Examinationsuppgift 4 Litteraturanalys

 

Som bakgrund till uppgiften är det viktigt att du har läst igenom s. 192-221 och 230-231 i läroboken “Svenska impulser 3”.

 

Angelica delar sedan ut två nutida noveller och två noveller från en annan litteraturhistorisk epok som ni ska läsa igenom.

 

Du väljer sedan en av dessa noveller som du vill förbereda en analys av.

 

Utifrån analysmallen på s. 230-231 ska du förbereda en muntlig analys och en Power Point där du analyserar både novellens innehåll och form. Det är viktigt att din Power Point är kortfattad på så sätt att varje sida inte får innehålla för mycket text. Jag kommer bara vilja ha din Power Point mejlad till mig och att du genomför analysen muntligt inför klassen. Jag vill alltså inte ha in någonting skriftligt, men om du själv vill använda dig av stödanteckningar så går det naturligtvis bra. Bedömningen görs utifrån din muntliga presentation och på innehåll i form av din förmåga att analysera litteratur.

 

Utöver frågorna i analysmallen på s. 230-231 i “Svenska impulser” vill jag att du lägger till nedanstående frågor och svarar på:

 

 1. Under vilken tid skrevs novellen? På vilket sätt kan den tiden författaren skrev texten märkas av i texten?
 2. Vilka kulturella influenser kan du hitta i texten? På vilka sätt kan den kultur författaren tillhör märkas av i texten?
 3. Märks det på något sätt att det är ett manligt eller kvinnligt sätt att skriva på utifrån om författaren är man eller kvinna? Varför eller varför inte?

 

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

 

E:

 

Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. (E1)

Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel och argument. (E3)

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel och enkla retoriska grepp på ett relevant sätt. (E4)

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen. (E6)

Eleven kan översiktligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider. (E10)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (E11)

 

C:

Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. (C1)

Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel och välgrundade argument. (C3)

Innehållet i anförandet är anpassat till åhörarna. (C4)

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel och retoriska grepp på ett relevant sätt och avslutar anförandet med en lämplig slutsats. (C5)

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen. (C7)

Eleven kan utförligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider. (C11)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (C12)

 

A:

Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. (A1)

Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel, underteman samt välgrundade och nyanserade argument. (A3)

Innehållet i anförandet är anpassat till åhörarna. (A4)

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel samt retoriska och stilistiska grepp på ett relevant sätt och inleder och avslutar anförandet på ett lämpligt sätt. (A5)

Avbrott och frågor hanteras ledigt och spontant, och eleven kan använda betoning och intonation för att framhäva betydelsenyanser. (A6)

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga och muntliga kommunikationen. (A8)

Eleven kan utförligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider. (A12)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (A13)

 

Examinationsuppgift 3, skriva PM i Sva 3 yrkesinriktad

I er lärobok på s. 155 finns det tre olika uppgifter inom temat: Arbete, klass och utanförskap. Du ska välja en av dessa som du ska skriva ett PM om. Angelica har delat ut ett häfte till er där ni kan läsa mer om denna uppgift och se ett textexempel på ett PM som ni kan ha som mall.

¤ Skriv ditt PM enligt uppgiften som du har valt på ca 700 ord.

¤ Det första utkastet till ditt PM lämnas in till Angelica i samband med lektionen torsdagen den 26/1.

¤ Under lektionen den 27/1 får ni tillbaka texterna där ni får chans att rätta till det som jag har markerat att ni behöver ändra på.

¤ Under lektionen den 2/2 ska den färdiga texten lämnas in via mejl till angelica.castenskiold@arlandagymnasiet.se!

¤ Efter att du lämnat in ditt färdiga PM får du möjlighet att reflektera över dina styrkor och svagheter när du skriver text i en självskattning som ska mejlas till angelica.castenskiold@arlandagymnasiet.se.

I din självskattning ska du besvara nedanstående frågor utförligt:

 1. Vad är du bra på när du skriver text? Ge många exempel.
 2. Vad är du mindre bra på när du skriver text? Ge många exempel.
 3. Hur ska du göra för att bli ännu bättre och mer effektiv när du skriver text framöver i kursen, exempelvis under det nationella provet? Ge många förslag på hur du kan göra för att öva och bli bättre.

 

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

 

E:

Eleven kan skriva texter av vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation. (E5)

 

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen. (E6)

 

Eleven kan översiktligt redogöra för det huvudsakliga innehållet i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. (E7)

 

Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. (E8)

 

Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, texter om ämnen som är bekanta för honom eller henne och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som till viss del anpassats till texttyp och mottagare. (E9)

 

Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion. (E12)

 

Eleven kan ge exempel på inlärningsmöjligheter som förekommer i vardagslivet och undervisningssituationen samt översiktligt beskriva strategier och metoder för att utveckla sitt eget lärande. (E14)

 

C:

Eleven kan skriva väldisponerade utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt med säkerhet använda stilistiska drag som är typiska för texttypen. (C6)

 

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen. (C7)

 

Eleven kan översiktligt redogöra för det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och strukturen i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. (C8)

 

Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet, såväl uttalade som underförstådda idéer, med enkla omdömen. (C9)

 

Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare. (C10)

Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion. (C13)

 

Eleven kan ge exempel på inlärningsmöjligheter som förekommer i vardagslivet och undervisningssituationen samt översiktligt beskriva och använda strategier och metoder för att utveckla sitt eget lärande. (C15)

 

A:

Eleven kan skriva väldisponerade utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt använder med säkerhet och precision idiomatiska uttryck och stilistiska drag som är typiska för texttypen. (A7)

 

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga och muntliga kommunikationen. (A8)

 

Eleven kan utförligt redogöra för det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och strukturen i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. (A9)

 

Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet, såväl uttalade som underförstådda idéer, med nyanserade omdömen. (A10)

 

Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika, både konkreta och abstrakta, ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare. (A11)

 

Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion. (A14)

Eleven kan ge exempel på inlärningsmöjligheter som förekommer i vardagslivet och undervisningssituationen samt utförligt beskriva och använda strategier och metoder för att utveckla sitt eget lärande. (A16)

 

Examinationsuppgift 2

Examinationsuppgift 2 i Sva 3, utredande och argumenterande tal där motargument bemöts och som efterföljs av analys av eget eller annans tal.

 

Välj ett ämne som du ska hålla ett argumenterande tal för eller emot. Här är det viktigt att du väljer ett ämne där det finns många olika åsikter och källor om ex. ett aktuellt ämne som diskuteras mycket i media för tillfället. Förslag på ämnen är ”Det amerikanska valet är ett skämt”, ”Situationen i Syrien är fruktansvärd”, ”Donald Trump är inte en idiot”, ”Svensk skola behöver bli bättre”, ”Sluta klaga på den svenska skolan” men du kan även välja något annat aktuellt ämne.

 

Under förberedelsearbetet med detta tal så ingår det att du skriver ett eget talmanus som är skrivet med storlek 12 och Times New Roman. Talet ska totalt sett vara 5 min långt så antalet sidor eller ord anges inte utan det är ditt ansvar som elev att ta tid på ditt eget tal och ändra i manus så att det blir 5 min långt innan det framförs. I talet ska flera referatmarkörer (ex. Enligt denna källa… Författaren till artikeln menar… Vidare skriver författaren…) finnas med hänvisningar till olika typer av källor samt flera retoriska stilfigurer (se s. 32 och 33 i din lärobok). Här är det viktigt att du läser retorikavsnittet i ”Svenska impulser 3” (s. 8-83) och använder dig av den arbetsprocess, disposition och de retoriska stilmedel som presenteras där.

Du kan också titta på nedanstående klipp för att komma igång med att skriva ditt talmanus:

Den disposition som är att föredra under ett argumenterande tal av något slag är alltid följande:

Rubrik = tes

Kort inledning där tesen presenteras

Näst starkaste argumentet som innehåller exempel där du hänvisar till en källa

Svagaste argumentet

Ett motargument

Det starkaste argumentet som innehåller exempel där du hänvisar till en källa

En avslutning där tesen upprepas

 

I samband med att du har skapat ditt talmanus och sett till att talet är 5 min långt så skapar du en Power point med viktiga punkter som ingår i talet. När du sedan håller talet så förväntas du använda dig tydligt av din Power Point genom ex. att hänvisa till den via kroppsspråket och att punkterna är tillräckligt korta och välanpassade till det som du väljer att tala om.

Exempel på argumenterande tal i Svenska 3 kan du titta på här nedanför:

När du håller ditt tal antecknar samtidigt läraren och klasskamraterna olika motargument som eleven ska få besvara efter att talet är slut. Läraren och någon av klasskamraterna ställer då ett motargument var (totalt två stycken) som du får svara på och argumentera emot. Hela ditt tal filmas för att du efteråt ska kunna analysera ditt eget tal som är en del av uppgiften.

 

Efter talet analyserar du ditt eget tal enligt den analysmall som finns i ”Svenska impulser 3” under retorikavsnittet (s. 77). Denna analysmall ska vara skriven med storlek 12, Times New Roman och vara max 2 sidor lång. Denna talanalys lämnas in tillsammans med ditt talmanus till läraren.

 

 

Mål och kunskapskrav som testas i denna uppgift:

 

 

 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande och hur presentationstekniska hjälpmedel kan användas för att stödja och förbättra en muntlig presentation. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning.
 • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag. Referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik.
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.

E:

Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. (E1)

I diskussioner bemöter eleven andras argument, och egna åsikter understöds med fakta och exempel. (E2)

Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel och argument. (E3)

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel och enkla retoriska grepp på ett relevant sätt. (E4)

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen. (E6)

Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, texter om ämnen som är bekanta för honom eller henne och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som till viss del anpassats till texttyp och mottagare. (E9)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (E11)

C:

Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. (C1)

I diskussioner bemöter eleven andras argument med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med fakta, exempel och förklaringar. (C2)

Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel och välgrundade argument. (C3)

Innehållet i anförandet är anpassat till åhörarna. (C4)

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel och retoriska grepp på ett relevant sätt och avslutar anförandet med en lämplig slutsats. (C5)

Eleven kan skriva väldisponerade utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt med säkerhet använda stilistiska drag som är typiska för texttypen. (C6)

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen. (C7)

Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare. (C10)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (C12)

A:

Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. (A1)

I diskussioner bemöter eleven andras argument på ett spontant och ledigt sätt med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar. (A2)

Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel, underteman samt välgrundade och nyanserade argument. (A3)

Innehållet i anförandet är anpassat till åhörarna. (A4)

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel samt retoriska och stilistiska grepp på ett relevant sätt och inleder och avslutar anförandet på ett lämpligt sätt. (A5)

Avbrott och frågor hanteras ledigt och spontant, och eleven kan använda betoning och intonation för att framhäva betydelsenyanser. (A6)

Eleven kan skriva väldisponerade utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt använder med säkerhet och precision idiomatiska uttryck och stilistiska drag som är typiska för texttypen. (A7)

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga och muntliga kommunikationen. (A8)

Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika, både konkreta och abstrakta, ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare. (A11)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (A13)

 

 

 

 

Veckoschema Sva 3 Yrkesinriktad

V.42 Genomgång av kursmål och vi fortsätter arbetet med retorik. Vi går igenom retoriska stilfigurer som finns på s. 32-33 i läroboken och talanalysfrågorna på s. 77 i läroboken (Svenska impulser 3).

V.43 Vi fortsätter retorikarbetet med att analysera olika tal utifrån talanalysfrågorna på s. 77 och på fredagslektionen genomför eleverna ett individuellt prov i talanalys av ett tidigare analyserat tal i helgrupp.

V.44 LOV!

V.45 Vi börjar arbeta med examinationsuppgift 2 som handlar om att skriva ett argumenterande tal, hålla det inför klassen, svara på motargument och till sist att analysera sitt eget tal. Två restaurangelever håller sina tal redan denna vecka eftersom de åker på praktik nästkommande veckor.

V.46 Fortsatt arbete med examinationsuppgift 2. Eleverna skriver klart sina argumenterande tal och skapar tillhörande Powerpoints.

V.47 Talmanus mejlas till angelica.castenskiold@arlandagymnasiet.se, eleverna övar på sina tal och håller sina tal på fredagen.

V.48 Eleverna analyserar sina egna tal då dessa filmades under förra veckan och analysen mejlas till angelica.castenskiold@arlandagymnasiet.se.

V.49 Examinationsuppgift 3 presenteras som handlar om att skriva ett PM.

V.50 Arbete med examinationsuppgift 3. Angelica börjar prata mittkursresultat med er så ni vet hur ni ligger till i kursen hittills.

V.51 Angelica fortsätter prata mittkursresultat med er så ni vet hur ni ligger till i kursen hittills. Julavslutning i slutet av veckan.

V.52 JULLOV!

V.1 JULLOV!

V.2

Examinationsuppgift 1

Examinationsuppgift, att analysera ett tal.

I denna kurs har ni inledningsvis arbetat med teoretiska delar inom retorik vilket innebär ”konsten att tala”. I nedanstående klipp kan du repetera retoriken som vi arbetat med under lektionstid:

Under lektionen idag ska du analysera Alice Bah Kuhnkes tal på Sveriges nationaldag.

Först kommer Angelica att spela upp talet en gång och då ska du koncentrera dig på att besvara nedanstående fyra frågor:

Framförande:

 1. Vilka hjälpmedel använder talaren och hur används de? Hur stödjer och kompletterar (passar bra ihop med) hjälpmedlen talets innehåll?
 2. Hur använder talaren sitt kroppsspråk? Tänk särskilt på ögonkontakt, ansiktsuttryck och gester.
 3. Hur använder och varierar talaren sin röst? Tänk särskilt på röstvolym, taltempo och betoningar.
 4. Vilka kläder har talaren? Passar kläderna till sammanhanget?

 

Efter att Angelica har spelat upp talet en gång så ska du svara på nedanstående frågor också. Till din hjälp har du samma tal utskrivet som text som du får titta på och läsa.

 1. Vad är talets syfte?
 2. Vad är tesen eller budskapet? Hur och var i talet formuleras detta? Är det tydligt vad talaren vill med sitt tal?
 3. Vilken övergripande disposition/struktur/ordning har talet? Är dispositionen genomtänkt och lätt att följa?
 4. Beskriv kort det huvudsakliga innehållet i talets olika delar. Vilken funktion fyller de olika delarna i talet?
 5. Hur ser övergångarna ut mellan talets olika delar? Titta särskilt på hur talaren går över till nya stycken i talet.
 6. Talet är ett högtidstal: Vad eller vem riktar sig talet till? Vilken information, vilka fakta och vilka olika exempel ges? Är det varierat?
 7. Är språket anpassat efter ämne och situation? Ge exempel.
 8. Använder talaren några stilfigurer? Vilka? Hur fungerar de i talet? Ge exempel på vilka stilfigurer det är genom att citera dessa delar och förklara vilka stilfigurer de tillhör.
 9. Förekommer det värdeladdade ord (adjektiv)? Vilka? Vilken effekt har de?

 

Kursmål som testas i denna uppgift:

 1.      Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande och hur presentationstekniska hjälpmedel kan användas för att stödja och förbättra en muntlig presentation. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning.

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

E:

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel och enkla retoriska grepp på ett relevant sätt. (E4)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (E11)

Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människors sätt att tala och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden. (E13)

C:

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel och retoriska grepp på ett relevant sätt och avslutar anförandet med en lämplig slutsats. (C5)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (C12)

Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människors sätt att tala och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden. (C14)

A:

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel samt retoriska och stilistiska grepp på ett relevant sätt och inleder och avslutar anförandet på ett lämpligt sätt. (A5)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (A13)

Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människors sätt att tala och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden. (A15)