Sva 1 Studieinriktad

Sista examinationsuppgiften i kursen innan betygsättning!

Sista uppgiften i Sva 1 studieinriktad innan betygsättning

Mål 3 och 8

Mål 3: ”Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.”

Mål 8: ”Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.”

 1.  Läs s.212-227 i din lärobok innan du börjar med uppgiften. Angelica pratar om sidorna. Angelica väljer en film vi ska se.
 2.   Sök på ”Handlingen i Iliaden” på Wikipedia och bilda dig en uppfattning om hur boken Iliaden börjar, vilka personer som är viktiga i den och hur den slutar. Klicka gärna vidare på de blåmarkerade namnen om du undrar vilka personerna är. 
 3. Gör en textmall utifrån hur en filmanalys ska se ut och innehålla på s. 224 i din lärobok. I textmallen behöver du en avslutande underrubrik som heter ”Jämförelse mellan Iliaden och Troja” Gör mallen i ett nytt dokument som du döper till ”Filmanalys av Troja Sva 1 studie Förnamn Efternamn”.
 4. Vi tittar tillsammans på filmen i klassen.
 5.  Man svarar på frågor efter filmen. Frågorna kan vara om de olika personligheterna i filmen, om vad som händer och hur språket ändras beroende på vem man pratar till. Man skriver minst två nya ord med förklaringar till orden efter filmen.
 6.  Slutligen skriver vi en filmanalys max 1 sida och mall till filmanalys hittar du på s.224 i din lärobok. Det ska innehålla en avslutande del om våra personliga reflektioner över hur man lär sig språk.  Analysen ska mejlas till angelica.castenskiold@arlandagymnasiet.se under den sista lektionen med denna uppgift.

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

E:

E3: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

E4: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.

E5: Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

E8: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

E9: Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

E13: Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.

 

C:

C4: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

C5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.

C6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras.

C7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.

C8: Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

C11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

C12: Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

C16: Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.

 

A:

A4: Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

A5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren.

A6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl.

A7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.

A8: Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

A11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

A12: Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

A16: Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.

A17: Dessa använder eleven också för att dra slutsatser om hur språk används.

 

Viktig länk till Digiexam som du ska använda dig av på skriftliga nationella provet!

Den 28/4 är det dags för skriftligt NP. Här kommer viktig information inför den dagen.

Innan du kommer till lektionen måste du ladda ner digiexam som är en digital app som du måste ha för att du ska kunna skriva provet. Du kan starta nedhämtningen av programmet genom att följa installationsinstruktionerna via länken här nedanför:

https://digiexam.zendesk.com/hc/sv/articles/202243121-Kom-ig%C3%A5ng-med-DigiExam

Information om nationella prov i svenska!

 

Läsförståelsen genomförs på samma datum i hela Sverige och det är den 26/4. Tid 10.00-13.30 i Skrivsalen. Ta med någonting att äta och dricka då ni inte kommer hinna med att äta lunch innan lektionerna som börjar 13.20 på eftermiddagen.

Skrivdelen genomförs också under samma datum i hela Sverige och det är den 28/4 klockan 10.00-14.10 i Skrivsalen. Även här tar du med någonting att äta och dricka under provet.

Examinationsuppgift 4: Redovisningar om språksociologi i mindre grupper

 

 

 

Examinationsuppgift 4 Redovisningar om språksociologi i mindre grupper

Mål 1: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner.
Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassas till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument”

Mål 6: Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samma med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet och språk.”

Mål 7 Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål

Steg 1: Angelica berättar om de olika variationerna mellan ålder, bostadsorter, social bakgrund och ursprung.
Sedan ska vi ge ett ämne till båda gruppen för att diskutera.

Till nästa lektion delar vi klassen i mindre grupper för att försöker minnas det Angelica har sagt under föregående lektion och även delge dina åsikter.

Steg 2: Exempelvis kan ett ämne vara ungdomars språk-bra eller dåligt (en grupp ska diskutera varför tycker ni att det är bra att ungdomars språk finns, och andra grupper ska diskutera varför tycker ni att ungdomars språk är dåligt).

Steg 3: Diskutera med varandra i samma grupp ca 5 min.

Steg 4: Börja argumentera med den andra gruppen.

Steg 5: Hitta förslag för en lösning istället för argumentation som man kan utveckla senare och glöm inte att hitta likheter och skillnader mellan svenskan och ditt modersmål.

Steg 6: Varje liten grupp ska tillsammans skapa en Power Point och redovisa om följande punkter:

 1. Förklara vilken sociolekt gruppen har valt och vad som är typiskt för den, hur den exempelvis kan låta.
 2. Förklara likheter och skillnader mellan sociolekten och de olika modersmålens sociolekt som finns i gruppen.
 3. Beskriva och analysera vilken ställning och status sociolekten har i samhället och reflektera över vad det kan bero på.

Redovisningen får max vara 10 min lång per grupp och alla i gruppen måste prata.

Mvh

Milena ES16, Roland TE16, Hind & Tabarak NA16

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

 

E:

E1: Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

E4: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.

 

E5: Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

E6: Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.

 

E10: Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.

 

E11: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

E12: Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.

 

C:

C1: Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

C6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras.

 

C7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.

 

C8: Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

C9: Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.

 

C13: Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.

 

C14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

C15: Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.

 

A:

A1: Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

A6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl.

 

A7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.

 

A8: Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

A9: Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen.


A13: Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.

 

A14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

A15: Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.

 

Examinationsuppgift 2 + 3 Argumentation Sva 1 studieinriktad

Som ni alla vet har vi precis haft ett samarbete med samhällskunskapen som gick ut på att skriva en argumenterande text antingen inom kriminalitet eller migration. Den texten ska ni alla redan ha lämnat in till mig och er samhällslärare eftersom att nedanstående beskrivning av argumenterande tal ska bygga på precis samma text som ni skrev innan.

Beskrivningen av arbetsgången för det argumenterande talet finns här nedanför och tanken är att färdigt talmanus ska lämnas in senast den 26/1 och att de första talen ska börja hållas den 31/1 på lektionen!

 

Mål som testas i denna uppgift:

Mål i kursen

Mål 1: ”muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och dispersion mottagare till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument”.

Mål 2: ”skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor”.

Mål 4: ”läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv”.

 

Uppgiften:

Ni ska skriva ett argumenterande talmanus som ni sedan ska presentera i minst 5 minuter för läraren.

Det ni behöver göra är att:

 1. Angelica kommer och dela ut en mall på hur man skriver ett argumenterande talmanus.
 2. Dela in er i små grupper (3-4 personer) och kolla igenom t.ex. tidningar eller internet för att få idéer sedan ska ni diskutera vad ni är för och emot.
 3. Skriv ner det ni har diskuterat och bestäm er sedan om vad ni ska argumentera om.
 4. Tänk på att kunna vara kritisk till källor när ni skriver er text, en text kan vara följande:
 • Intervju med en expert
 • Artikel i en tidning
 • Fakta text
 • En enkätundersökning
 • Informationssajt på nätet
 1. Ha en tydlig tes och se till att argumenten har med tesen att göra.
 2. Underbygg dina argument och se till att använda de starkaste argumenten och bemöt bara starka argument.
 3. Skriv max 1 eller 11/2 sidan och lämna in till Angelica.
 4. Öva på ditt tal manus och skapa en Power Point till ditt tal.
 5. Håll ditt tal framför klasen.

 Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

E:

E1: Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

E2: Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa.

 

E3: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

E4: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.

 

E5: Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

E6: Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.

 

E8: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

E9: Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

E11: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

C:

C1: Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

C2: Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa.

 

C3: I dessa kan eleven lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.

 

C4: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

C5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.

 

C6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras.

 

C7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.

 

C8: Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

C9: Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.

 

C11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

C12: Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

C14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

A:

A1: Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

A2: Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa.

 

A3: I dessa kan eleven effektivt lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.

 

A4: Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

A5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren.

 

A6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl.

 

A7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.

 

A8: Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

A9: Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen.

 

A11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

A12: Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

A14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

 

Veckoschema Sva 1 Studieinriktad

V.42 Genomgång av kursmål och vi börjar arbeta med grupparbetet med att skapa examinationsuppgifter i kursen utifrån kursmålen.

V.43 Vi fortsätter och avslutar grupparbetena med att skapa examinationsuppgifter i kursen utifrån kursmålen. Redovisningar av examinationsuppgifter och sista inlämningen till Angelica.

V.44 LOV!

V.45 Vi börjar arbeta med examinationsuppgift 1 som handlar om novelläsning, referatskrivning, novellanalys som sker muntligt och att skriva egna noveller.

V.46 Referaten av novellerna ska skrivas klart och lämnas in denna vecka och vi genomför novellanalysen muntligt i mindre grupper som spelas in via inspelningsappar och mejlas till mig. Muntlig novellanalys spelas in på en App under lektionstid i mindre grupper och mejlas till angelica.castenskiold@arlandagymnasiet.se Utöver det börjar vi skriva egna noveller.

V.47 Denna vecka inleds ämnessamarbetet med samhällskunskapen där en argumenterande text ska skrivas och lämnas in i båda ämnena.

V.48 Vi fortsätter arbetet med ämnessamarbetet med samhällskunskapen och den argumenterande texten.

V.49 Vi fortsätter arbetet med ämnessamarbetet med samhällskunskapen och den argumenterande texten ska lämnas in denna vecka!

V.50 Vi fortsätter arbetet med ämnessamarbetet med samhällskunskapen och den argumenterande texten som nu skrivas om till ett talmanus! Angelica börjar prata mittkursresultat med er så ni vet hur ni ligger till i kursen hittills.

V.51 Skriv färdigt ditt talmanus och lämna in talmanuset till angelica.castenskiold@arlandagymnasiet.se. Öva sedan på talmanuset under jullovet. Angelica fortsätter prata mittkursresultat med er så ni vet hur ni ligger till i kursen hittills. Julavslutning i slutet av veckan.

V.52 JULLOV!

V.1 JULLOV!

V.2 Vi fortsätter med retorik och att skriva på argumenterande talmanus.

V. 3 Fortsättning med att skriva på talmanus.

V.4 Skriva färdigt talmanus och lämna in, öva på talmanus.

V.5 Alla eleverna håller sina argumenterande tal under veckans lektionspass. Elever som är publik har i uppgift att anteckna 2 saker som varje person gör bra och en sak som kunde ha förbättrats. Feedbackmingel i slutet av varje lektion.

V.6

V.7

V.8

V.9 SPORTLOV!

Examinationsuppgift 1

Det här är en examinationsuppgift som en grupp i klassen själva har planerat upp och skrivit utifrån två mål som ingår i kursen. Totalt ska fyra examinationsuppgifter genomföras av alla elever i kursen innan det nationella provet i slutet av kursen.

Mål i kursen

Mål 2: skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.

 

Mål 5: Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.

Vår uppgift:

 1. Välja mellan 3 olika noveller, som läraren presenterar.
 2. Läs en novell under första veckan.
 3. Vecka 2 skriv ett litet referat om novellen.

3.5 Referatet ska vara max en tredjedel av hela texten t.ex. om texten är 210 ord ska referatet vara max 70 ord. Läs gärna sida 150-151 som handlar om ”Att referera”. Du kan också titta på nedanstående klipp för att få koll på vad ett referat är:

Vecka 2 på torsdag ska man göra analys muntligt i grupper (läs sida 36 i läroboken).

4.5 Spela in analysen på dator eller mobil max 15 minuter och mejla.

 1. Vecka 3 får vi 3 rubriker av läraren på tisdag och börja skriv egen novell. Läs sida 24-26 (i Svenska impulser 1) för att lära er hur man skriver en novell.

5.5 Novellen ska vara max 1.5 sidor

 1. Vecka 3 på torsdag fortsätt skriva novellen.
 2. Lämna novellen senast på torsdags lektionen till angelica.castenkiold@arlandagymnasiet.se.
 3. Vecka 4 jobbar du med responsen som du fick av läraren.
 4. Vecka 4 på torsdag är det senaste inlämningsdatum.

Eventuellt förlängd tid, läraren bestämmer.

 

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

E:

E1: Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

E3: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

E4: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.

 

E5: Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

E7: Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.

 

E8: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

E9: Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

C:

C1: Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

C4: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

C5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.

 

C6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras.

 

C7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.

 

C8: Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

C10: Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.

 

C11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

C12: Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

A:

A1: Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

A4: Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

A5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren.

 

A6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl.

 

A7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.

 

A8: Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

A10: Eleven kan redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden.

 

A11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

A12: Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.