Examinationsuppgift om språkhistoria och språkliga variationer i svenskan i Sva 2

Här kan du läsa ett textexempel på ett argumenterande talmanus:

textexempel-pa-ett-argumenterande-talmanus

Under denna examinationsuppgift om språkhistoria och språkliga variationer i svenskan ska ni skriva ett argumenterande talmanus om något område inom språksociologi och minoritetsspråk. Under lektionstiden kommer vi tillsammans att diskutera och läsa vissa delar av informationshäftet tillsammans för att ni ska få grundläggande information om området. Ni ska sedan komma på en tes som kan passa för ert eget talmanus som ska skrivas på max en sida och hållas muntligt med en kort Power Point under en av lektionerna.

Denna uppgift bedöms både muntligt och skriftligt.

Förslag på teser:

Fler språk berikar!

Vår språkhistoria är viktig!

Framtidens svenska beror på språkhistoria!

Alla minoritetsspråk borde bli erkända!

Språken i det indoeuropeiska språkträdet är mer lika än olika!

Det är viktigt att språk förändras!

Alla språkliga variationer och minoritetsspråk borde ha samma status i samhället!

Mall för ett talmanus:

¤ Rubrik = tesen

¤ Inledning – här upprepar du tesen och fångar publikens intresse. Du ska inte argumentera här. Du får gärna använda något känslomässigt exempel eller en retorisk fråga som fångar intresset.

¤ Näst starkaste argumentet – här placerar du det argument som du tycker är näst starkast och det är viktigt att du källhänvisar till en källa här också.

¤ Svagaste argumentet – här placerar du det svagaste argumentet och här är det valfritt om du vill hänvisa till en källa.

¤ Ett motargument – här tar du med ett motargument som personer kan tycka som tycker tvärt emot vad du tycker.

¤ Starkaste argumentet – här placerar du ditt starkaste argument och det är viktigt att du källhänvisar till en källa här också.

¤ Avslutning – här upprepar du tesen igen och formulerar dig kort och gärna med något retoriskt stilmedel så att talet dröjer sig kvar hos publiken.

När du har lämnat in ditt talmanus, övat på talet, skapat en Power Point och hållit talet ska du göra en självskattning utifrån ditt eget tal. Angelica har filmat ditt tal och du får chans att titta på det och du ska svara på nedanstående frågor som en del av en självskattning:

  1. Vad gick riktigt bra under ditt tal? Syntes etos, logos och patos och på vilket sätt syntes dem?
  2. Vad gick mindre bra under ditt tal som du behöver utveckla till nästa gång?
  3. Hur ska du jobba med dina förberedelser och vad ska du tänka på för att förbättra dig till nästa gång du håller tal?

Skolverkets mål och kunskapskrav som testas i uppgiften:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  1.     Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
  2.    Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisning till olika källor.  
  3.    Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  4.    Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  5.      Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status.
  6.     Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskaper i.

Kunskapskrav, betygskriterier:

Betyget E:

Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare. (E1)

I diskussioner bemöter eleven andras argument, och egna åsikter understöds med fakta och exempel. (E2)

Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade och där budskapet framgår tydligt. (E3)

Eleven kan skriva utredande texter med referenser till andra källor. (E4)

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen. (E5)

Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i föreläsningar och texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. (E6)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (E9)

Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion. (E10)

Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. (E11)

Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för språksituationen i Sverige, och ge exempel på språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk. (E12)

Betyget D:

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C:

Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare. (C1)

I diskussioner bemöter eleven andras argument med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med fakta, exempel och förklaringar. (C2)

Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och innehållet är anpassat till åhörarna. (C3)

Eleven kan skriva väldisponerade utredande texter med referenser till andra källor. (C4)

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen. (C5)

Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i föreläsningar och texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. (C6)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (C10)

Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion. (C11)

Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt använder med viss säkerhet olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. (C12)

Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på samt, med dessa som utgångspunkt, översiktligt redogöra för språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk. (C13)

Betyget B:

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A:

Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. (A1)

I diskussioner bemöter eleven andras argument på ett spontant och ledigt sätt med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar. (A2)

Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och innehållet är anpassat till åhörarna. (A3)

Avbrott och frågor hanteras ledigt och spontant och eleven kan använda betoning och intonation för att framhäva betydelsenyanser. (A4)

Eleven kan skriva väldisponerade utredande texter som lyfter fram välgrundade slutsatser och har referenser till andra källor. (A5)

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen. (A6)

Eleven kan återge det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och underförstådda sammanhang i föreläsningar och texter och kontrollera förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. (A7)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (A11)

Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion. (A12)

Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. (A13)

Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på samt, med dessa som utgångspunkt, utförligt redogöra för språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk. (A14)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s