Examinationsuppgift 2

Examinationsuppgift 2 i Sva 3, utredande och argumenterande tal där motargument bemöts och som efterföljs av analys av eget eller annans tal.

 

Välj ett ämne som du ska hålla ett argumenterande tal för eller emot. Här är det viktigt att du väljer ett ämne där det finns många olika åsikter och källor om ex. ett aktuellt ämne som diskuteras mycket i media för tillfället. Förslag på ämnen är ”Det amerikanska valet är ett skämt”, ”Situationen i Syrien är fruktansvärd”, ”Donald Trump är inte en idiot”, ”Svensk skola behöver bli bättre”, ”Sluta klaga på den svenska skolan” men du kan även välja något annat aktuellt ämne.

 

Under förberedelsearbetet med detta tal så ingår det att du skriver ett eget talmanus som är skrivet med storlek 12 och Times New Roman. Talet ska totalt sett vara 5 min långt så antalet sidor eller ord anges inte utan det är ditt ansvar som elev att ta tid på ditt eget tal och ändra i manus så att det blir 5 min långt innan det framförs. I talet ska flera referatmarkörer (ex. Enligt denna källa… Författaren till artikeln menar… Vidare skriver författaren…) finnas med hänvisningar till olika typer av källor samt flera retoriska stilfigurer (se s. 32 och 33 i din lärobok). Här är det viktigt att du läser retorikavsnittet i ”Svenska impulser 3” (s. 8-83) och använder dig av den arbetsprocess, disposition och de retoriska stilmedel som presenteras där.

Du kan också titta på nedanstående klipp för att komma igång med att skriva ditt talmanus:

Den disposition som är att föredra under ett argumenterande tal av något slag är alltid följande:

Rubrik = tes

Kort inledning där tesen presenteras

Näst starkaste argumentet som innehåller exempel där du hänvisar till en källa

Svagaste argumentet

Ett motargument

Det starkaste argumentet som innehåller exempel där du hänvisar till en källa

En avslutning där tesen upprepas

 

I samband med att du har skapat ditt talmanus och sett till att talet är 5 min långt så skapar du en Power point med viktiga punkter som ingår i talet. När du sedan håller talet så förväntas du använda dig tydligt av din Power Point genom ex. att hänvisa till den via kroppsspråket och att punkterna är tillräckligt korta och välanpassade till det som du väljer att tala om.

Exempel på argumenterande tal i Svenska 3 kan du titta på här nedanför:

När du håller ditt tal antecknar samtidigt läraren och klasskamraterna olika motargument som eleven ska få besvara efter att talet är slut. Läraren och någon av klasskamraterna ställer då ett motargument var (totalt två stycken) som du får svara på och argumentera emot. Hela ditt tal filmas för att du efteråt ska kunna analysera ditt eget tal som är en del av uppgiften.

 

Efter talet analyserar du ditt eget tal enligt den analysmall som finns i ”Svenska impulser 3” under retorikavsnittet (s. 77). Denna analysmall ska vara skriven med storlek 12, Times New Roman och vara max 2 sidor lång. Denna talanalys lämnas in tillsammans med ditt talmanus till läraren.

 

 

Mål och kunskapskrav som testas i denna uppgift:

 

 

  • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande och hur presentationstekniska hjälpmedel kan användas för att stödja och förbättra en muntlig presentation. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning.
  • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag. Referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik.
  • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.

E:

Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. (E1)

I diskussioner bemöter eleven andras argument, och egna åsikter understöds med fakta och exempel. (E2)

Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel och argument. (E3)

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel och enkla retoriska grepp på ett relevant sätt. (E4)

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen. (E6)

Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, texter om ämnen som är bekanta för honom eller henne och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som till viss del anpassats till texttyp och mottagare. (E9)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (E11)

C:

Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. (C1)

I diskussioner bemöter eleven andras argument med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med fakta, exempel och förklaringar. (C2)

Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel och välgrundade argument. (C3)

Innehållet i anförandet är anpassat till åhörarna. (C4)

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel och retoriska grepp på ett relevant sätt och avslutar anförandet med en lämplig slutsats. (C5)

Eleven kan skriva väldisponerade utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt med säkerhet använda stilistiska drag som är typiska för texttypen. (C6)

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen. (C7)

Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare. (C10)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (C12)

A:

Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. (A1)

I diskussioner bemöter eleven andras argument på ett spontant och ledigt sätt med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar. (A2)

Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel, underteman samt välgrundade och nyanserade argument. (A3)

Innehållet i anförandet är anpassat till åhörarna. (A4)

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel samt retoriska och stilistiska grepp på ett relevant sätt och inleder och avslutar anförandet på ett lämpligt sätt. (A5)

Avbrott och frågor hanteras ledigt och spontant, och eleven kan använda betoning och intonation för att framhäva betydelsenyanser. (A6)

Eleven kan skriva väldisponerade utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt använder med säkerhet och precision idiomatiska uttryck och stilistiska drag som är typiska för texttypen. (A7)

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga och muntliga kommunikationen. (A8)

Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika, både konkreta och abstrakta, ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare. (A11)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (A13)

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s